Pravidlá súťaže
„Pozor súťaž o šperk podľa vlastného výberu do 50€“, Goldencykas

1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže s názvom „Pozor súťaž o šperk podľa vlastného výberu do 50€“ (ďalej len „Súťaž”) je spoločnosť Emília Pazderáková – Golden Cykas szčo, IČO: 41847351, IČ DPH: SK1042865428, Aténska 14, 040 13 Košice (ďalej len „Usporiadateľ”). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len “Pravidlá”).

2. Trvanie Súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 23.5.2022 do 31.5.2022.

3. Účastníci Súťaže:

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie fyzická osoba:

· s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky
· ktorá v čase zapojenia sa do súťaže dovŕšila 18. rok života a

· ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa Pravidiel.

Do Súťaže sa nemôžu zapojiť zamestnanci Usporiadateľa a im blízke osoby v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka v platnom znení, ako i spolupracujúce osoby, ktoré sa akokoľvek podieľajú na organizácii tejto Súťaže, vrátane ich zamestnancov a osôb, ktoré sú blízke im alebo ich zamestnancom.

4. Podmienky Súťaže:

Do žrebovania bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže:

Bonusová súťaž o šperk v hodnote 50€ podľa vlastného výberu. ?
Podmienky zapojenia sú jednoduché:
1. Otestujte svoje znalosti v krátkom kvíze o diamantoch ?
2. Označte v komentároch priateľa, ktorý sa zapojí s Vami
Budeme radi za každé zdieľanie medzi Vašich priateľov. ?
Súťaž platí len do 31.5.2022
Víťaza vyhlásime priamo pod príspevkom.
5. Žrebovanie:
Usporiadateľ po skončení Súťaže vyžrebuje dňa 1.6.2022 jedného výhercu, ktorý spĺňa podmienky Súťaže. Priebeh žrebovania bude zverejnený prostredníctvom komentáru priamo pod súťažným príspevkom.

6. Výhra:

Usporiadateľ v Súťaži odovzdáva nasledovnú výhru:

· 1x šperk z e-shopu https://goldencykas.sk/ podľa výberu výhercu v hodnote maximálne 50€.

Výhru podľa týchto Pravidiel poskytuje Usporiadateľ.

7. Oznámenie výhry:

Výsledky Súťaže, ako aj meno výhercu bude uverejnené na Facebook stránke Usporiadateľa do 1 pracovného dňa od uskutočnenia žrebovania. Výherca bude rovnako kontaktovaný emailom.

Výherca bude vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje prostredníctvom súkromnej Facebook správy alebo emailom.
Výhra bude výhercovi odovzdaná podľa dohody buď osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky Slovenskej pošty, na náklady Usporiadateľa.

V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 14 dní od uskutočnenia žrebovania, bude vyžrebovaný nový Výherca.

8. Osobné údaje:

Účastník Súťaže udeľuje svojou účasťou v Súťaži súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) v rozsahu meno a priezvisko, prípadne iných osobných údajov v rozsahu, v akom sú prístupné verejnosti na sociálnej sieti Facebook, na ktorej sa Účastník zapojil do Súťaže, v prípade výhercu aj adresa trvalého pobytu alebo iná korešpondenčná adresa, a to za účelom jeho účasti v Súťaži, vyhodnotenia Súťaže a odovzdania výhry.

Účastník Súťaže zároveň svojou účasťou v Súťaži udeľuje Usporiadateľovi v prípade výhry súhlas so zverejnením svojho mena a priezviska na facebookovej stránke https://www.facebook.com/GoldenCykas/
Účastník Súťaže má práva podľa § 28 Zákona o ochrane osobných údajov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.
Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať údaje v súlade s právnym poriadkom SR. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb.

Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu trvania Súťaže, odovzdania výhry a zverejnenia výhercu podľa Pravidiel a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla Usporiadateľa.

9. Osobitné ustanovenia:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania.
Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní na svojej facebookovej stránke.
Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže, ako i v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.
Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.
V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné.
Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na facebookovej stránke Súťaže.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže Účastníka Súťaže, ak je obsah jeho súťažného príspevku vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom a tento príspevok zmazať. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť Účastníka Súťaže v prípade, že jeho správanie či profil na sociálnej sieti Facebook vykazuje známky nekalého, resp. podvodného konania, napr. duplicitný Facebook účet.
Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či boli splnené podmienky pre výhru v zmysle Pravidiel.

Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za nefunkčnosť siete, ako i iné technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

V Košiciach, 23.5.2022